pedagogisch project

Onderwijskwaliteit

Ouders kiezen voor hun oogappel een school waar ze een goed gevoel bij hebben.

Het pedagogisch project van het Stedelijk Basisonderwijs Roeselare biedt hiervoor de garantie.

Een veilige school

waar kinderen kunnen stralen

 • wij willen dat kinderen zich geborgen weten op school
 • de school zorgt voor een duidelijke structuur die veiligheid biedt
 • een positief klimaat op school versterkt het welbevinden
 • wij streven de fysieke veiligheid van kinderen na op school
 • de kinderen krijgen een forum om zich op allerlei manieren te kunnen uiten
 • wij willen dat de kinderen zichzelf kunnen relativeren en leren omgaan met slaagkansen en mislukkingen
 • wij zorgen voor een positieve maar eerlijke feedback naar kinderen en ouders toe

Een lerende school

met aandacht voor de totale ontwikkeling

 • we streven een totale ontwikkeling van elk kind na door maximale ontplooiingskansen aan te bieden
 • wij zoeken naar een evenwicht tussen het bijbrengen van kennis en inzichten enerzijds en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes anderzijds
 • de school zorgt voor positief leerklimaat waarbij kinderen uitgenodigd worden om te leren
 • wij vertrekken vanuit wat het kind kan om stapsgewijs verder te bouwen
 • wij houden rekening met aanleg en talenten, moeilijkheden en beperkingen via een gedifferentieerde aanpak die weerspiegeld wordt in de eerstelijnszorg als onderdeel van het volledige zorgbeleid
 • wij streven voortdurende verbetering na

Een respectvolle school

waar wij rekening houden met elkaar

 • wij eerbiedigen de filosofische, ideologische, culturele en godsdienstige opvattingen van
 • ouders en de kinderen
 • de school waarborgt de vrije keuze van één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer of de vrijstelling ervan
 • de school zorgt ervoor dat kinderen leren omgaan met regels en afspraken
 • overleggen gebeurt in samenspraak met wederzijds respect voor regels en afspraken
 • wij willen de kinderen bijbrengen dat zij respect opbrengen voor het anders-zijn en het anders denken
 • wij willen kinderen opvoeden tot kritische jonge mensen

Een open school

met een lage drempel

 • het schoolbestuur is democratisch verkozen en is publiek aanspreekbaar
 • de lokale gemeenschap is verankerd in de schoolraad
 • de schoolleiding en het –team communiceren in een klare taal met ouders en betrokkenen
 • vanuit hun engagement werken ouders nauw samen met de school in functie van het kind
 • wij streven ernaar om ouders nauw te betrekken bij de werking van de school

Een actieve school

die leeft

 • het opdoen van ervaringen in de realiteit vormt de hoeksteen van intens leren o.a. door deel te nemen aan leeruitstappen en extra-murosactiviteiten
 • toekomstgericht willen wij kinderen voorbereiden op de maatschappelijke evoluties
 • de school zorgt voor een dynamische aanpak waarbij wij kinderen uitnodigen om te leren
 • daarom staan wij open voor inbreng en initiatief van het kind